0,00 kr 0

Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Mineral

Mineral-Kristallformer

Mineralfakta

Definition

Mineral (geologi) är ett av naturliga geologiska processer bildat oorganiskt ämne med bestämd kemisk sammansättning och starka bindningar i ordnad struktur/gitter (kristallin uppbyggnad). Det finns 6050 stycken (Maj 2024) enligt definitionen godkända IMA mineral (IMA = International Mineralogical Association).

Många är mycket små och är därför svåra att upptäcka och identifiera. Varje år upptäcks och beskrivs nya och säkerligen finns det en mängd som väntar på att bli upptäckta. En del är bergartbildande och är då beståndsdelen som finns i och bygger bergarten. Mineralogi är det geovetenskapliga namnet för läran om mineral som behandlar egenskaperna såsom kristallografi, kemi och fysik.

Systematik

Inom mineralogin indelas och kategoriseras/klassificeras mineral systematiskt efter kemisk sammansättningen och/eller kristallstruktur. Det finns en mängd olika egenskaper såsom hårdhet, färg, densitet, pulverfärg, habitat m.fl. och är de egenskaper som oftast används för att identifiera.
Den vanligaste systematiska indelningen i Europa är efter Strunz uppkallad efter den Tyske geologen Professor Hugo Strunz. Nyaste utgåvan är Strunz- Mindat (2022) , baserat på Nickel-Strunz utgåva 9 och underhållen av mindat.org. Nuvarande system är indelat efter kemisksammansättning uppdelad i 10 huvudgrupper som därefter är indelade i familjer och grupper efter kemisksammansättning och kristallstruktur.
Huvudgrupperna: 1 Grundämnen, 2 Sulfider, 3 Halider, 4 Oxider, 5 Nitrater och Karbonater, 6 Borater, 7 Sulfater, 8 Fosfater, 9 Silikater, 10 Organiska sammansättningar.

En annan stor systematisk är enligt Danas klassifikationssystem uppkallad efter James Dwight Dana som var en amerikansk geolog som verkade på 1830-90 talet. Danas system är uppbyggt efter kemisk sammansättning och därefter olika anjongrupper (negativt laddade joner).
Huvudgrupper: 1 Silikater, 2 Karbonater, 3 Sulfater, 4 Halider, 5 Oxider, 6 Sulfider, 7 Fosfater, 8 Grundämnen.

Identifiering

En del objekt kan med enkla medel identifieras efter deras egenskaper, medans andra kräver avancerad utrusning. Att identifiera efter fysiska egenskaper kan lyckas helt eller ge en vägledning om vilken typ av mineral det är.

Egenskaper som är relativt enkla att studera vid identifiering:

Hårdhet

Rephårdhet bedöms efter Mohs hårdhetsskala. En icke linjär skala 1-10 med relativ hårdhet mellan 10 referensmineral. 1 är mjukast och 10 är hårdast.

Referenser enligt Mohs skala:
1. Talk - Mg3Si4O
2. Gips - CaSO4·2H2O
3. Kalcit - CaCO3
4. Fluorit - CaF2
5. Apatit - Ca5(PO4)3(OH,Cl,F)
6. Fältspat - KAlSi3O8
7. Kvarts - SiO2
8. Topas - Al2SiO4(OH,F)2
9. Korund - Al2O3
10. Diamant - C

Med hjälp av dessa referenser kan man utföra reptester för att avgöra hårdheten. Bedömningen utförs genom att man försöker repa provet med ett referensmineral. Man kan också använda andra material med känd hårdhet, såsom exempelvis stålspik (5,5), koppar (3,5), fingernagel (2,5).

Kristallstruktur

Ordnad struktur/ kristallint uppbyggt i något av de sju kristallsystemen: Kubiska (isometriska), Tetragonala, Trigonala, Hexagonala, Ortorombiska, Monoklina, Triklina. Om bildandet sker långsamt och under bra förhållande kan kristallstrukturen växa sig stor så den kan ses och studeras för blotta ögat.

Spaltbarhet

En egenskap är det man kallar för spaltbarhet/ spaltning. Det är svagheter i kristallstrukturen som visar sig i plan och konstanta vinklar. Spaltbarheten är lätt att blanda ihop med kristallstruktur. Vissa har både kristallstruktur och spaltning, som t.ex.. kalcit och fluorit, andra har bara spaltbarhet såsom muskovit. Det finns också de utan spaltbarhet men med kristallstruktur, exempelvis kvarts.
Spaltbara bryts i konstanta vinklar. Mineral som bara har kristallstruktur bryts i oregelbundna riktningar. En brottyta kan användas som identifiering om provet som saknar, eller har dålig spaltbarhet. Olika typer av brott är glatt, mussligt, splittrigt och trådigt.

Lyster

Hur ljus absorberas och reflekteras. Beskrivs som metallglans, diamantglans, glasglans, pärlemorglans, fettglans eller matt.

Färg

Hur vitt ljus absorberas och reflekteras. Detta är ett av de minst användbara egenskaperna eftersom varieteter kan finnas i flera eller många färger. Ett minerals färg påverkas av föroreningar och olika störningar i strukturen.

Streckfärg

Då ett prov dras mot oglaserad keramik fås streck, färgen på strecket kan vara till hjälp vid identifiering. Hematit lämnar efter sig ett brunrött streck. 

Densitet

Densitet (massan/volymen) kan beräknas på uppmätt massa och volym. Man kan ibland med handen känna om ett det är tungt och därmed få en ledtråd. Många känns tunga i handen, baryt, guld, topas, vanadinit, cerussit...

Magnetism

Väldigt få mineral är magnetiska. Magnetit är starkt magnetisk.

Samla

För samlaren finns det en mängd olika sätt att kategorisera och/eller specialisera sitt samlande på. En del samlar systematisk efter ett bestämt system andra efter en eller flera egenskaper eller geografisk ursprung. Hur man än samlar så är det mycket givande då det finns oerhört mycket att lära, förundras och fascineras av.
En viktig sak i samlandet är att dokumentera varje objekt så noga som möjligt, fyndlokalen är nog det mest viktiga då det oftast ej helt säkert kan bestämmas i efterhand.
Besök vår butik i Vänersborg.
Geogalleriet
Parallellgatan 12
462 32 Vänersborg
Geogalleriet
Vi älskar mineral och fossil
© 2023 Stoneshop.se / Geogalleriet - All rights reserved.

Logga in

Inget konto? registrera dig